Bộ TN&MT ban hành chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức xã

02:49 PM 04/11/2019 |  Lượt xem: 4351 |  In bài viết | 

Cần thiết phải bồi dưỡng kiến thức về môi trường cho cán bộ xã.

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Kế hoạch và Dự toán kinh phí biên soạn chương trình, tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã thực hiện Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ…

Đồng thời xét đề nghị của Hội đồng thẩm định Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã… Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường đã Ban hành quyết định về Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

Kèm theo Quyết định này Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường (bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và một số hoạt động sản xuất quy mô nông hộ) cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã. Chương trình này được sử dụng thống nhất tại các lớp đào tạo, bồi dưỡng công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

Bộ trưởng giao Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội căn cứ Chương trình này để xây dựng và ban hành tài liệu bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường (bảo vệ môi trường làng nghề; bảo vệ môi trường cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và một số hoạt động sản xuất quy mô nông hộ) cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/11/2019.

 

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT