09:34 AM 04/01/2017 Lượt xem: 1408
Theo nghị định mới của Chính phủ, mức phạt tối đa này được áp dụng đối với tổ chức vi phạm (đối với cá nhân là 1 tỉ đồng).

09:34 AM 04/01/2017 Lượt xem: 1345
Năm 2016, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã xác định công tác xây dựng thể chế, chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm. Tổng cục đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; đồng thời tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, tuyên truyền về biển và hải đảo.

09:33 AM 04/01/2017 Lượt xem: 759
Nghị định 154/2016/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải đã quy định cụ thể việc quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

09:33 AM 04/01/2017 Lượt xem: 856
Theo nghị quyết vừa được Chính phủ ban hành, Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các địa phương tiếp tục rà soát, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, không để tái diễn sự cố môi trường; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 về một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường.

09:32 AM 04/01/2017 Lượt xem: 2864
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 02/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT đã chủ trì xây dựng, hoàn thiện và và trình Thủ tướng Chính phủ Đề án “Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường”.

09:36 AM 18/11/2016 Lượt xem: 415
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 154/2016/NĐ-CP quy định về đối tượng chịu phí, các trường hợp miễn phí, người nộp phí, mức thu, kê khai, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

09:35 AM 18/11/2016 Lượt xem: 174
Bộ Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) đã tham mưu Chính phủ ban hành 3 nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TN&MT.
1

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT