02:42 PM 22/04/2021 Lượt xem: 978
Công văn số 2136/BNN-TCTL ngày 13/4/2021

10:07 AM 24/03/2021 Lượt xem: 904
Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2021

10:17 PM 08/10/2020 Lượt xem: 1153
Công văn số 1329/UBDT-ĐP1 ngày 07/10/2020 của Ủy ban Dân tộc

02:49 PM 04/11/2019 Lượt xem: 2813
Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa Ban hành Quyết định về Chương trình bồi dưỡng chuyên sâu về môi trường cho công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã.

12:00 AM 23/09/2019 Lượt xem: 3560
Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư hướng dẫn cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, tài trợ, đồng tài trợ và hỗ trợ khác cho các hoạt động bảo vệ môi trường từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

12:00 AM 22/08/2019 Lượt xem: 1830
Tham vấn cộng đồng khi xây dựng báo cáo Đánh giá tác động môi trường sẽ giúp người dân được tham vấn biết được những tác động của dự án đến với đời sống của mình, đồng thời sẽ chấp nhận và kiểm tra việc thực hiện dự án của chủ đầu tư. Từ tháng 7/2019, quy định này sẽ cụ thể hơn theo đúng hướng dẫn của Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường.

02:57 PM 21/08/2018 Lượt xem: 1174
Đây là quy định tại Thông tư 56/2018/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định.

12:00 AM 01/07/2018 Lượt xem: 1120
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai với mục tiêu nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai.

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT