Tăng cường năng lực xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường

09:32 AM 04/01/2017 |  Lượt xem: 3093 |  In bài viết | 

Theo dự thảo, Đề án đã đánh giá hiện trạng hoạt động quan trắc môi trường (bao gồm hệ thống Mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia do Bộ TN&MT quản lý; đánh giá về hoạt động quan trắc của Bộ/ngành, các tỉnh/ thành phổ trực thuộc Trung ương); Hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quan trắc môi trường tại Trung ương và địa phương; Xu hướng công nghệ quan trắc,…

Trên cơ sở đó, Đề án đặt ra mục tiêu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quan trắc môi trường; xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường đảm bảo quản lý thống nhất thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường từ Trung ương tới địa phương; tạo lập, quản lý và khai thác có hiệu quả số liệu quan trắc môi trường, phục vụ tối đa công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; cung câp thông tin về hiện trạng chất lượng môi trường cho cộng đồng.

Các nhóm nhiệm vụ chủ yếu của Đề án bao gồm: Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc môi trường; Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc môi trường; Tăng cường năng lực cán bộ: đào tạo, tập huấn; Nhóm giải pháp phổ biến, khai thác và xã hội hóa thông tin về chất lượng môi trường.

(monre.gov.vn)

CHỦ ĐỀ CỦA NĂM

LIÊN KẾT